دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1386 
2. خاستگاه و معانی واژة اعجم

صفحه 13-31

امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا


6. شناخت اجتماعی و زبان

صفحه 115-134

امین یزدی امین یزدی


9. بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)

صفحه 169-194

زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی


10. «سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

صفحه 195-220

علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان