دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 161، بهمن 1387 
نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

صفحه 25-48

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی


ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

صفحه 49-74

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان