کسب رتبه «ب» در ارزیابی وزارت علوم سال 1401

نشریه جستارهای نوین ادبی دانشگاه فردوسی مشهد  در ارزیابی سال 1401 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه "ب" شد .