دوره و شماره: دوره 45، شماره 4 - شماره پیاپی 179، بهمن 1391 

مقالۀ پژوهشی

دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه

صفحه 1-17

محمّد جعفر یاحقّی


اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

صفحه 19-43

محسن شریفی صحی شریفی صحی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


معرّفی «جواهرنامه» محمّد بن مبارک شاه قزوینی

صفحه 45-64

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ حسین آقاحسینی


ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین

صفحه 91-110

سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت؛ محمود عابدی؛ تهمینه عطایی کچویی


طرح متن جامع غزلیات سنایی

صفحه 135-162

محمد جواد مهدوی؛ مجتبی مجرد