دوره و شماره: دوره 45، شماره 2 - شماره پیاپی 177، شهریور 1391 

مقالۀ پژوهشی

آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی