دوره و شماره: دوره 49، شماره 4 - شماره پیاپی 195، بهمن 1395 
بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی‌استروس

صفحه 67-92

سعید عبادی جمیل؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ گلنار قلعه خانی