دوره و شماره: دوره 52، شماره 2 - شماره پیاپی 205، تابستان 1397 

مقاله پژوهشی.

1. نگاهی به تصحیح ابیات آغازین شاهنامه (براساس تصحیح علمی ـ انتقادی جلال خالقی مطلق)

صفحه 1-27

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی؛ محمدرضا راشد محصل


3. «خردگویه» زیرگونه ای در ادبیات تعلیمی

صفحه 57-77

مرضیه اسماعیل زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی


4. بررسی مقام «صبر» در متون عرفانی ادب فارسی و راهکارهای عملی آن در روانشناسی مثبت‌گرا

صفحه 79-103

وجیهه ربیع؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سید مرتضی هاشمی باباحیدری


5. چرخیات

صفحه 105-137

علی اکبر احمدی دارانی


6. بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف

صفحه 139-161

افسانه میری؛ محمدجواد مهدوی؛ شهلا شریفی؛ بهروز محمودی بختیاری