دوره و شماره: دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 206، پاییز 1398