دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 217، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی.

بررسی تطبیقی ساختار آیینی نوروز سیاوشان و آکیتو برمبنای نظریّة اسطوره و آیین

صفحه 1-25

ریحانه رحمانی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


جستار و طبقه‌بندی آن به مثابه ژانر

صفحه 27-47

صدیقه شریف زاده؛ قدسیه رضوانیان