دوره و شماره: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 218، آبان 1401