دوره و شماره: دوره 50، شماره 1 - شماره پیاپی 196، اردیبهشت 1396 

مقالۀ پژوهشی

بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین

صفحه 1-22

الهه عظیمی یانچشمه؛ علی اصغر میرباقری فرد