دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، پاییز 1396 

مقاله پژوهشی.

1. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین

صفحه 1-22

الهه عظیمی یانچشمه؛ علی اصغر میرباقری فرد