نویسنده = ���������� ������������������ ��������
شکستگی در اساطیر ایران و هند

دوره 55، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-111

سجاد خجسته گزافرودی؛ فاطمه مدرسی