راهنمای نویسندگان

مقاله ارسالی قبلاً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد و همزمان برای مجله ای دیگر فرستاده نشده باشد.
مقاله­ های مستخرج از پایان نامه باید به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.
مقاله باید در محیط (Word) با فونت B lotus و  کمتر از 7000 واژه باشد. رعایت نیم فاصله الزامی است.
فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان باشد و اطلاعات نویسندگان در فایل جداگانه اورده شود.
چکیده مقاله حداکثر در سیصد کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با کلید واژه ضمیمه شود.
در مقاله می بایست به پیشینه پژوهش اشاره شود.
معادل مفاهیم و نامهای خارجی در پایان مقاله به صورت پانوشت بیاید.
هزینه چاپ مقاله در مرحله اول و پس از بررسی اولیه، مبلغ 2000000 ریال  (معادل دویست هزار تومان)  و در مرحله بعد و پس از پذیرش مقاله، مبلغ 4000000 ریال  (معادل چهارصد هزار تومان) می باشد که در پایان روند چاپ دریافت خواهد شد.
فصلنامه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است.
حق چاپ پس از پذیرش برای «مجله جستارهای نوین ادبی» محفوظ است و نویسندگان نباید مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.