رده‌بندی مقالات در مجلۀ جستارهای نوین ادبی

بر اساس مادۀ 2 -5 آیین‌نامه جدید نشریات (مصوبۀ دوم اردیبهشت ۱۳۹۸) مجلۀ پژوهشی می‌تواند - بلکه باید- مقالات و مطالب علمی را در دَه رده ارزیابی، رده‌بندی و منتشر کند. این ده رده عبارتند از:
مقالۀ پژوهشی، مقالۀ مروری، مقالۀ کوتاه، مطالعۀ موردی، مقالۀ روش‌شناختی، مطالعۀ کاربردی، نظر، یادداشت مفهومی، فنی و ترویجی.

با اجرای این بند از آیین‌نامه، هم دست پژوهشگران در شیوۀ نگارش مطالب علمی بازتر می‌شود و هم گونه‌های متنوع‌تری از نوشتارهای دانشگاهی برای نشر در اختیار مجله قرار می‌گیرد.

مجلۀ جستارهای ادبی مطالب منتشرۀ خود را بر اساس معیارهای ارزیابی دانشگاهی به این ترتیب تعیین می‌کند:


1 مقاله پژوهشی
2 مقالۀ مروری
3 مطالعۀ موردی
4 مقاله ترویجی-توسعه‌ای
5 نقد کتاب
6 یادداشت و نظر کوتاه


نویسندگان هنگام ارسال مطلب باید نوع آن را تعیین کنند.