اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر عبدالله رادمرد
سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۱۸۷
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۴۷۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: نشریه علمی

ضریب تاثیر: Islamic world Science Citation center 0.167
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: B 69
نرخ پذیرش: %6
سیستم مشابهت یاب: همتایاب
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم قوام
 • امیر بوذری
 • جواد عباسی
 • سعید زهره وند
 • سید حسین فاطمی
 • سید مهدی زرقانی
 • عبدالله رادمرد
 • علیرضا نیکویی
 • عیسی امن خانی
 • فرشته محمدزاده
 • قدرت الله طاهری
 • محمد تقوی
 • محمدجواد مهدوی
 • مه دخت پورخالقی چترودی
 • مهشید گوهری کاخکی
 • نرجس السادات سنگی
 • پارسا یعقوبی جنبه سرایی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

بند 6 صورتجلسه مورخ 91/10/16 هیات ممیزه دانشگاه درخصوص ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه اعضای هیات علمی به شرح ذیل اعلام می شود. 6 – پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری درخصوص موضوع ترتیب اسامی و نحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها مطرح و موارد مشروحه ذیل به تصویب رسید. ضمنا" مقرر شد تاریخ اجرای این مصوبه از تاریخ 1/1/92 (تاریخ پذیرش مقاله) به بعد باشد. - نویسندگان مقاله: 1 - عنوان تمامی افرادی که در انجام پژوهش و نگارش مقاله نقش داشته‌اند باید به عنوان نویسنده مقاله آورده شود. شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله خواهد بود که مشمول تمامی موارد زیر باشد: 1-1- سهم قابل توجهی در ارائه ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه و یا جمع آوری داده ها و یا تحلیل و تفسیر نتایج پژوهشی داشته باشد. 1-2- در نوشتن پیش نویس مقاله و اصل آن، یا مرور نقادانه ی آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله می‌گردد نقش داشته باشد. 1-3- مقاله نهایی را مطالعه و تایید کرده باشد. 2 – نویسنده مسئول کسی است که به نمایندگی از سایر نویسندگان صحت مطالب درج شده در مقاله را پذیرفته است و از سوی آنان مسئولیت مکاتبات و پاسخ گویی به ابهامات و ایرادات مطرح شده در مورد مقاله و انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آنها را بر عهده می گیرد. - ترتیب ا سامی نویسندگان مقاله: 1 – نام فردی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش داشته باشد می بایست به عنوان نفر اول نویسندگان در مقاله درج شود به عبارت دیگر توافق در مورد ترتیب اسامی باید براساس سهم هر یک از نویسندگان در انجام پژوهش و نگارش مقاله و مشارکت خلاقانه آنها باشد و نه بر مبنای جایگاه یا سوابق افراد. 2 – در مقاله های مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری می بایست به ترتیب اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما، استاد(ان) مشاور آورده شود. - درج نشانی در مقاله های مستخرج از پایان نامه ها: با عنایت به مالکیت معنوی پایان نامه ها که در اختیار دانشگاه می باشد، نشانی نویسندگان در کلیه مقاله های مستخرج از پایان نامه، صرفا" دانشگاه فردوسی مشهد (Ferdowsi University of Mashhad) خواهد بود. بدیهی است اعضای هیات علمی، واحد بین الملل دانشگاه و ...)، اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد و نیز دانشجویانی که وابستگی سازمانی به سایر دانشگاه ها، دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دارند (در زمان تحصیل و یا بعد از فراغت از تحصیل) مشمول این مصوبه می باشند. تبصره 1: رعایت این مصوبه در کلیه مقاله های مستخرج از پایان نامه ها و در هر مقطع زمانی الزامی است. تبصره 2: درج نشانی محل اشتغال فعلی برای اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان شاغل، با قید عبارت «نشانی فعلی نویسنده» در پی نوشت مقاله و به عنوان توضیحات نشانی بلامانع است. تبصره 3: برای اعضای هیات علمی مأمور به خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد، درج نشانی دانشگاه یا مرکز پژوهشی محل اشتغال به عنوان نشانی دوم بلامانع است. - تشکر و قدردانی: عنوان تمامی افراد یا سازمان هایی که علی رغم مشارکت در انجام پژوهشی واجد شرایط نویسنده مقاله نباشند، در این بخش آورده می شود. به عنوان مثال از افراد زیر در این قسمت تشکر و قدردانی می گردد: 1 – اشخاصی که صرفا در امور تکنیکی پژوهش کمک نموده اند. 2 – در نوشتن متن اولیه مقاله مشارکت نموده اند. (Writing Assistance) 3 – در امور اداری تصویب و اجرای طرح مؤثر بوده اند. 4 – تمامی یا بخشی از اعتبار پژوهش را تامین کرده اند.