اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاق نویسندگی


منشور اخلاق این مجله بر مبنای رهنموم های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار طراحی شده است و از کلیه شرکت کنندگان انتظار می رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند . بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد . این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان ، سردبیران و داوران تنظیم شده است :
سردبیران
• پذیرش مقالات :
سردبیر مجله مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می باشد . سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی برداری ، سرقت علمی ، و ... همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می نماید
• عدالت :
سردبیران وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارند و باید بدون طرفداری یا کینه توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت ، جنسیت ، مذهب و مسائل قومی ، نژادی و سیاسی عمل نمایند .
• محرمانه بودن :
سردبیران و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای کسی غیر از داوران ، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند .
• عدم افشا و استفاده شخصی :
آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که که منتشر نشده اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأات تحریریه –بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده – استفاده شوند . اطلاعات و یا ایده های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده اند باید به طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند .
داوران
• پذیرش مقالات :
داوران به سردبیر و اعضاء هیأات تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقاء مقاله آن ها سهیم می باشند .
• حق امتناع و عدم پذیرش :
امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعی ضروری و لازم است . داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می کند ، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند
• محرمانه بودن :
داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند .
• عدم سوگیری :
داوران باید مقالات را به طور عینی ، بیطرف و عادلانه ارزیابی کنند . داوران باید از سوگیری های شخصی در توصیه ها و قضاوت های خود اجتناب کنند .
• منابع
داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند . هرگونه نتیجه گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود . همچنین داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند .
• تضاد منافع
داوران نباید از اطلاعات یا ایده هایی که طی فرایند ارزیابی به دست آورده اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند . همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آنها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی ، سازمانی ، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوند های دیگر با شرکت ها ، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است ، امتناع کنند . نویسندگان :
• گزارش یافته ها :
نویسنده ، مسوؤل نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می باشد . نویسندگان متعهد هستند یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته ها و تفسیر آن ها دقت ویژه داشته باشند . مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد .
• سرقت علمی :
نویسنده مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی است اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده ها به کار گرفته شده را مشخص کند .
• اصالت
مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد . نویسنده نمی تواند مقاله ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاَ به مجله یا کنفرانس دیگری ارسال شده به این مجله بفرستد .
• تشکر و قدردانی
نویسندگان باید به اثرهایی که در شکل گیری پژوهش آن موثر بوده اند اشاره نموده و قدردانی نمایند .
• تالیف اثر
همه نویسندگان بیان شده در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند . اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت های بخش های مختلف تسهیم شود . نویسندگان باید مسوؤلیت و اعتبار کار را تقبل کنند . نویسنده مسوؤل که مقاله را به مجله ارسال می نماید باید یک نسخه یا پیش نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن ها را جهت ارسال مجله به مقاله و انتشار آن کسب کنند . • تضاد منافع
نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند .
• دقت
اگر نویسنده ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود ، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر مجله اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید .