اهداف و چشم انداز

مجله جستارهای نوین ادبی با هدف انتشار نتایج پژوهش های علمی و تقویت توسعه تحقیقات درحوزه زبان وادبیات فارسی ؛ انتقال و تبادل یافته ها و دستاوردهای علمی تازه ؛ایجاد زمینه های مناسب برای ارائه آراء اندیشه ها و نوآوری های علمی در سطح ملی و بین المللی مقالات در حوزه زبان و ادبیات فارسی را به چاپ می رساند