اهداف و چشم انداز

مجله جستارهای نوین ادبی با هدف انتشار نتایج پژوهش های علمی و تقویت توسعه تحقیقات درحوزه زبان وادبیات فارسی،  انتقال و تبادل یافته ها و دستاوردهای علمی تازها، ایجاد زمینه های مناسب برای ارائه آراء اندیشه ها و نوآوری های علمی در سطح ملی و بین المللی مقالات در حوزه زبان و ادبیات فارسی را به چاپ می رساند. اوّلین شماره مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1344 به مدیر مسؤولی شادروان دکتر جواد حدیدی با عنوان "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات مشهد "انتشار یافت و از شمارۀ 17 در بهار 1348  به "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد" تغییر نام داد . این مجلّه از بهار 1353 (شمارۀ 37)  با عنوان "مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد " و از شماره 57 تا 64 با عنوان " مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد" و از شمارۀ 65 در بهار 1363 با عنوان " مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد" به چاپ رسید. .
از شمارۀ 76-77 در بهار و تابستان سال 1366 با توجه به رتبه بندی نشریات دانشگاهی با رتبۀ علمی و پژوهشی عرضه شد و تا زمستان 1381 (شمارۀ 139) با همین عنوان چاپ شد . از بهار 1382 به توجه به تخصّصی شدن مجلّات با عنوان "مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی تخصّصی زبان و ادبیّات " انتشار یافت . از سال 1388 (شماره 164) به دستور وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تخصّصی شدن مجلّات بر اساس رشته های دانشگاهی این مجلّه با عنوان " جستارهای ادبی (ادبیّات و علوم انسانی سابق )" در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی منتشر شد در حال حاضر عنوان نشریه " جستارهای نوین ادبی" می باشد. این نشریه تا سال 1387 به صورت دو فصلنامه و پس از آن به صورت فصلنامه از سوی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد و پذیرای مقالات (پژوهشی، کوتاه، مروری و ترویجی) با کیفیت و مرتبط از نویسندگان در موضوعات زیر می باشد.

1.      تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

2.      نگرشی تازه در جهت تبیین و تفسیر آثار منظوم و منثور فارسی

3.      توصیف و تحلیل در حوزه تصحیح متون کهن و نسخه شناسی آثار ادبی

4.      نقد و تحلیل متون ادبیات فارسی با رویکردی خاص و سبک شناسیو معنی شناسی ارزشمند آثار ادبی

5.      تبیین جایگاه ادب کهن و معاصر پارسی در ادبیات جهان

6.       استخراج و تحلیل دیدگاهها و نظریه های بومی در متون بلاغی وادب کلاسیک فارسی

7.      کاربست نظریه ها و رویکردهای خاص در بازخوانی متون کهن فارسی

8.      معرفی فعالیت ها و پژوهش های محققان خارجی در مورد ادبیات و آثار منظوم و منثور فارسی

9.      عرضة آثار پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های دیگر در زمینة زبان و ادبیّات فارسی

10.  انتشار نتایج پایان نامه های دکتری دانشجویان ادبیّات دانشگاه ها که به صورت مقاله عرضه می گردد

11.  گسترش پژوهش های جدید مربوط به زبان وادب بویژه در حوزة ادبیّات فارسی و فرهنگ ایران

12.  مبانی نظری و نظریه پردازی در زمینه ادبیات فارسی

13.  توصیف و تحلیل آثار داستانی و طنز آثار ادبی فارسی