داوران

فهرست داوران نشریه در سه سال اخیر

نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
سیدعلی سراج دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
فرزاد قائمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
محمدرضا پهلوان نژاد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
پیمان ابوالبشری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
مهدوی محمدجواد استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
محسن صادقی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
وحید رویانی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان، ایران
مهشید گوهری کاخکی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
زهرا حیاتی استادیار پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
حامد مهراد دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
احسان قبول استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سمیرا بامشکی استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدرضا حاجی آقا بابایی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مهدی حیدری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
هادی یاوری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
فاطمه رضوی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
زینب صابرپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
داوود عمارتی مقدم  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هنر نیشابور، نیشابور، ایران 
فاطمه مجیدی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
عیسی امن خانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان، گلستان، ایران
سلمان ساکت استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
اکبر حیدریان دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
داوود پورمظفری استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مریم عاملی رضایی دانشیار، گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای، پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
یوسف بینا دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
کامران ارژنگی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
سید جواد مرتضائی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مریم حسینی استاد  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران
باقر صدری نیا استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد رضا روزبه دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، ارستان، ایران
علیرضا رعیت حسن آبادی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
امیر بوذری دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
علیرضا بدیع دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
رحمان مشتاق مهر استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تیریز، ایران
فاطمه ماه وان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
مجید منصوری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه اراک، اراک، ایران 
سید علی قاسم زاده استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
سجاد آیدنلو دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ایران 
سعید قربانیان رهورد دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
میلاد جعفرپور استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
مریم صالحی نیا استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
حسین محمدیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
محمد افشین وفایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ایران 
سعید شفیعیون دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مهرداد علیزاده شعرباف دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
احمد خواجه ایم دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
عباس واعظ زاده استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
مختار ابراهیمی استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
رقیه فارسی دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه نیشابور دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
سیدامیرحسین مرتضائی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
قدرت قاسمی‌پور دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
منا علی مددی استادیارگروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
فواد مولودی  استادیارگروه مطالعات ادبی، پژوهشکده تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، تهران، ایران
اعظم استاجی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
لیلا حق پرست دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
مریم کسائی دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
جواد میزبان دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
فرامرز آدینه دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
مینا بهنام دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق استاد گروه زبانشناسی و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی، تهرانف ایران
علی رحمانی قناویزباف دانشجوی دکتری، دانشگاه اوپسالا، سوئد
رویا یدالهی شاه‌راه دانش آموخته دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
فهیمه حسین زاده دانش آموخته گروه مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان، ایران
ابوالفضل خطیبی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
سید محسن حسینی وردنجانی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
پارسا یعقوبی جنبه سرایی استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مجتبی مجرد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
فرزانه فرخ فر دانش آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر نیشابور، نیشابور، ایران
ارسطو میرانی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
سید علی میرافضلی دانش‌آموخته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد بیانی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
محمد بهنام فر  استاد گروه ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
فرزانه سادات علوی زاده استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
مصطفی جلیلی تقویان دانش‌آموخته گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
قدرت الله طاهری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
حمزه کفاش دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
زهره تائبی استادیارگروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ناصر نیکوبخت استاد زبان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید امیر جهادی استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
اسد آبشیرینی استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
رضا غفوری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
دکتر روح اللّه اسلامی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
محمد تقی ایمان پور استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
زهرا پارساپور دانشیار پژوهشکده زبان و ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
امیر منصوری دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
فرزانه سادات علوی زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
غلام محمد فقیری دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
لیلا صادقی دانش آموخته دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مراد اسماعیلی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران
زهرا پرساپور دانشیار گروه پژوهشی نقد و نظریه و مطالعات میان رشته ای پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
سعید حسام پور استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سینا جهاندیده عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان رشت، رشت، ایران
سید علی محمودی لاهیجانی دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.
بشرا طباطبایی واعظ دانش آموخته دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
جواد بشری استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی رضا انوشیروانی استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات بین رشته ای گروه زبانهای خارجی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمود رضا قربان صباغ دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
فرزاد بالو دانشیار گروه ادبیات دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مسعود روحانی استاد گروه ادبیات دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
عیسی سلیمانی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
حمیدرضا شعیری استاد گروه نشانه معناشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تریت مدرس، تهران ، ایران
ابوالفضل حری دانشیار  گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه اراک، اراک، ایران 
محمدکاظم کهدوئی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، یزد، ایران
علی اکبر باقری خلیلی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مازندران،  بابلسر، ایران.
مونا علی مددی استادیار دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
وحید عیدگاه استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
هیوا حسن پور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سسندج، ایران
فردین حسین‌پناهی استادیار گروه زبان و ادبیات دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمود رضایی دشت ارژنه استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
شیما ابراهیمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
حسن دلبری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
مرتضی عمرانی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران