اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالله رادمرد

متون نثر ساده و فنی و عرفانی، بلاغت، تصحیح متون دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

radmard.profcms.um.ac.ir/
radmardum.ac.ir
05138805218

سردبیر

دکتر محمود فتوحی رودمعجنی

شعر دورۀ صفوی، سبک‌شناسی و بلاغت 'استاد گروه آموزشی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد

fotoohirud.profcms.um.ac.ir/
fotoohirudgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد جعفر یاحقی

دبیّات حماسی، متن‌شناسی و تصحیح متون استاد، ادبیات دانشگاه فردوسی

ferdows.profcms.um.ac.ir
yahghigmail.com

دکتر حسن ذوالفقاری

ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

zolfagari_hasanyahoo.com

دکتر تقی پورنامداریان

ادبیات فارسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی تهران

www.ihcs.ac.ir/literature/fa/page/310/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
namdarianihcs.ac.ir

دکتر علی اشرف صادقی

ادبیات فارسی استاددانشگاه تهران

ut.ac.ir/fa/page/3850/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
farhang1400yahoo.com

دکتر سید مهدی زرقانی

مطالعات تاریخ ادبی، سنایی‌پژوهی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

zarghani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
zarghanium.ac.ir
05138805216

دکتر سعید بزرگ بیگدلی

ادبیات فارسی دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/~bozorghs
bozorghsmodares.ac.ir
02182884663

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

شاهنامه و متون حماسی، عروض و قافیه، دستور استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

fotoohirudum.ac.ir
05138805213

دکتر محمد تقوی

ادبیّات داستانی (کلاسیک و معاصر)،‌ متون عرفانی (نظم و نثر) دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

taghavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
taghavium.ac.ir
05138805217

دکتر حبیب الله عباسی

نثر کهن فارسی ؛ تصوف ؛ ادبیات تطبیقی فارسی _عربی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/443/
h.abbasikhukhu.ac.ir
۰۹۱۲۶۲۶۳۶۶۵

دکتر ابوالقاسم قوام

نقد ادبی و نقد متون فارسی، سبک‌شناسی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

ghavam.profcms.um.ac.ir/
ghavamum.ac.ir
05138805219

دکتر علیرضا نیکویی

ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

پروفسور علی گزل یوز

ادبیات فارسی دانشگاه استانبول

www.doguedebiyati.com
guzelyuzistanbul.edu.tr

پروفسور دنیلا مینیگینی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز

neghinunive.it

پروفسور کالوس والینگپدرسن

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه کپنهاگ

tors.ku.dk
clausphum.ku.dk

دستیار سردبیر

دکتر هاشم صادقی محسن آباد

ادبیات فارسی هیئت علمی دانشکاه نیشابور گروه زبان و ادبیات فارسی

sadeghi_hashem62gmail.com
09153638636

مدیر اجرایی

مریم خوش بیان

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس نشریه و علم سنجی

khoshbayanferdowsi.um.ac.ir