مسألۀ تاریخ مندیِ شعرِ منوچهر آتشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آن نسبت هنری که میراث شعری یک شاعر با تاریخ روزگاران خود برقرار می‌‌سازد، برسازندۀ ساخت و صورت‌هایی است که شاکلۀ اصیل چهرۀ ادبی او را در سنجش با سایر دوره‌‌ها و نظام‌‌های هنری دیگر، معلوم می‌‌دارد. شعر آتشی فارغ از توفیقی که در القاء توانمند فضاهای بومی جنوب ‑تالی نیمای شمال‑ به دست آورده است، از گرفت‌‌و‌‌گیرهایی نیز بی‌‌آسیب نمانده است که خود برخاسته از غیاب نگاهی تاریخ‌‌مند به هستی و انسان مدرن می‌‌تواند بود. با تمرکز بر سه ‌‌فقره از شعرهای دو دفتر «آهنگ دیگر» و «آواز خاک»، بیشتر به این نکته التفات خواهیم یافت که او چگونه در «خنجرها، بوسه‌‌ها و پیمان‌‌ها»، «گُلگون‌‌سوار» و «ظهور»، با اشتمال سه حوزۀ «تاریخ»، «تراژدی» و «ادبیّات اکثریّت» از آن‌‌گونه فقر نگرشی رنج می‌‌برد که سعی نگارنده را همه بر آن داشته که با در‌‌‌‌نظر‌‌داشت نظریه‌‌های ادبی منتقدان جدید و دسته‌‌بندی مناطق نقدپذیر شعرها، چند‌‌و‌‌چون و کاستی آن‌ها را بررسی و تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Manouchehr Atashi's Non-Historicity of Poetry

نویسنده [English]

  • asad abshirini
چکیده [English]

The artistic relation that a poet's poetic heritage establishes with the history of his time is the constructor of constructions and forms that reveal the original shape of his literary face in comparison with other periods and other artistic systems. Atashi’s poems, apart from the its success in the powerful intersection of the indigenous spaces of the south – follower of Nima of the north - have not escaped any setbacks that could have arisen from the absence of a historical view of existence and modern man. Focusing on three passages from the two books Another Song (آهنگ دیگر) and Song of the Soil (آواز خاک), we will pay more attention to how he appeared in Daggers, Kisses and Covenants (خنجرها، بوسه‌ها و پیمان‌ها), Riding the Rose (گلگون‌سوار) and Reappearance (ظهور). Including the three domains of "history", "tragedy" and "majority literature", suffers from such a poverty in attitude that made the author take into account the literary theories of new critics and the classification of critical areas of poetry and explore their status and shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manouchehr Atashi
  • “Daggers
  • Kisses and Covenants”
  • “Riding the Rose”
  • “Reappearance”
CAPTCHA Image