نویسنده = ���������� �������������� ��������
بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد

دوره 54، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 45-76

صفیه خدامی فهادان؛ سمیرا بامشکی؛ بهزاد برکت؛ مهدی نجف زاده