نویسنده = مه دخت پورخالقی چترودی
مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-45

حمیرا علیزاده؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ نگار مزاری


تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی

دوره 47، شماره 4، تیر 1393، صفحه 83-110

سمیه عطاردی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حسین حسن آبادی


بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی

دوره 44، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 29-47

مه دخت پورخالقی چترودی؛ شمسی پارسا