نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم»

دوره 44، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 49-74

علی حسن سهراب نژاد؛ روح الله یوسفی


نکته ای نو در بارة شاعری کهن(تخلّص پنهان سنایی)

دوره 42، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 47-67

چمن آرا چمن آرا؛ علی حسن سهراب نژاد