نویسنده = سیّد مهدی زرقانی
تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

دوره 46، شماره 4، اردیبهشت 1392، صفحه 1-30

سیّد مهدی زرقانی؛ محمد جواد مهدوی؛ مریم آباد


کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامة عربی

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 109-142

سیّد مهدی زرقانی


تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان

دوره 42، شماره 3، آذر 1388، صفحه 87-109

سارا فرضی؛ سیّد مهدی زرقانی