نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������
باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 135-146

چرمگی عمرانی چرمگی عمرانی