نویسنده = �������� ���������� ���������� ������
کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 43-66

مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد رضا راشد محصل؛ نقیب نقوی؛ حمید طبسی