نویسنده = عبدالله رادمرد
بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن

دوره 45، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 143-168

هما رحمانی؛ عبدالله رادمرد


سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 123-156

سیّد حسین فاطمی؛ تقی پورنامداریان؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی پرهام


نقش ابیات شاهنامه در انسجام متنی تاریخ جهانگشا

دوره 43، شماره 4، آبان 1389، صفحه 67-108

فرزانه علوی زاده؛ سلمان ساکت؛ عبدالله رادمرد