نویسنده = �������������������������� ������
سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

دوره 44، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 123-156

سیّد حسین فاطمی؛ تقی پورنامداریان؛ عبدالله رادمرد؛ مهدی پرهام


سیمرغ و جبرئیل

دوره 23، 3-4، اسفند 1369، صفحه 463-478

تقی پورنامداریان