نویسنده = روحانی/عنایتی، روحانی/عنایتی
تعداد مقالات: 45
-23. نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 25-48

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی


-22. ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 49-74

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان


-21. بررسی مبانی تحوّل شعر فارسیدر سه دورة سنّت، مدرنیسم، پست مدرنیسم

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 75-97

پورخالقی ، زهره وند پورخالقی ، زهره وند


-20. «نقد نو» در بوتة نقد با تکیه بر نگرش سیستمی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 99-114

پیروز پیروز


-19. ویژگیهای ساختاری و روایتی حکایتهای مشایخ در مثنویهای عطّار

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 115-136

تقوی ، قدیریان تقوی ، قدیریان


-18. حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحکم ابن عربی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 137-150

خلیل اللهی خلیل اللهی


-17. سرمایة اجتماعی در تاریخ بیهقی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 151-173

خلیلی خلیلی


-16. انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 175-198

دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی


-15. ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 199-214

رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی


-14. نفوذ مولانا در شبه قارّه

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 215-228

صافی صافی


-13. اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 229-243

غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری


-12. سروش: رب النّوع شاعری در ایران باستان

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 245-264

قائمی قائمی


-10. جا‌به‌جاییهای عددی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 194-283

مالمیر مالمیر


-9. بخش نو یافته ای از اقوال مولانادر خلاصة المناقب

دوره 41، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 295-308

وفایی وفایی


-8. ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-16

احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی


-7. بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 17-28

ایمانپور ایمانپور


-5. تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 59-73

حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم


-3. واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 95-110

رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی


-2. مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 111-124

زهرایی زهرایی


-1. نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 126-136

سیدی سیدی


0. حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی

دوره 41، شماره 1، بهار 1387، صفحه 137-147

کریمی دوستان ، ویسی کریمی دوستان ، ویسی