نویسنده = �������������������������� ����������
بررسی سیر تطور و جلوه های زبان محلی در شعر معاصر

دوره 50، شماره 2، آذر 1396، صفحه 57-74

علیرضا مظفری؛ عبدالله طلوعی آذر؛ فاطمه ذوالفقارزاده