نویسنده = مریم صالحی نیا
برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 48-71

گلناز میرسالاری؛ مریم صالحی نیا؛ مریم صالحی نیا؛ فیاض قرایی


صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1400

محمد جواد مهدوی؛ مریم صالحی نیا؛ مریم آیاد


رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 49-66

لیلا حق پرست؛ مریم صالحی نیا