نویسنده = مریم صالحی نیا
برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته

دوره 55، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 48-71

گلناز میرسالاری؛ مریم صالحی نیا؛ فیاض قرایی


صاحبان قدرت سیاسی به‌مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی

دوره 54، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 67-85

مریم آیاد؛ محمّدجواد مهدوی؛ مریم صالحی‌نیا


رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 49-66

لیلا حق پرست؛ مریم صالحی نیا