نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

دوره 49، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 81-105

فاطمه زمانی؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق