نویسنده = ���������� �������������������� ��������������
مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 107-128

مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق