کلیدواژه‌ها = شاهنامه
حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 67-86

سحر رستگاری نژاد؛ معصومه باقری


تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 87-108

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی


شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 109-140

شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی


مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا

دوره 47، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 59-82

وحید رویانی؛ صفیه موسوی


مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت

دوره 47، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 43-64

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 65-88

اصغر شهبازی؛ مهدی ملک ثابت


بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا*

دوره 46، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-28

عباس واعظ زاده؛ محمد جعفر یاحقی


دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه

دوره 45، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

محمّد جعفر یاحقّی


آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-24

مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی


مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 25-59

اقدس فاتحی؛ طاهره خوشحال دستجردی؛ محسن ابوالقاسمی


بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-35

سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر


بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

دوره 44، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 51-84

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدم


چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ...

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 1-14

سجاد آیدنلو


اسکندر: از هجوم تا جذب

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 39-63

محمود امیدسالار


مبارک فال (نسخۀ نویافتۀ سن ژوزف)

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 65-100

مصطفی جیحونی


ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-32

محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر