بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

نیما یوشیج در توصیف موضوعات مختلف شعری از تکنیک های بیانی متنوّعی بهره گرفته است. در این نوشتار به بررسی چگونگی به کارگیری این تکنیک های بیانی در دو گروه شاعرانه و دستوری پرداخته شده است. نیما در توصیف موضوعات شعری از تکنیک های بیانی دستوری بیش از تکنیک های شاعرانه بهره برده است. این تکنیک ها شامل کاربرد صفت، قید، جملۀ صله، مسند صفتی، جملۀ توصیفی و فعل های تصویری است. بسامد استفاده از صفت و جملۀ توصیفی در اشعار وی بیش از سایر تکنیک هاست. از میان تکنیک های شاعرانه نیز، تشبیه در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن تکنیک هایی همچون نماد، تمثیل، کنایه، استعاره و تشخیص قرار دارند. کاربرد بیشتر تکنیک های بیانی دستوری بیانگر این است که نیما در نزدیک کردن شعر به نثر و بیان طبیعی خود تا حدود زیادی موفّق بوده است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Expressive Techniques of Description in Nima Yooshij’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Abbas gholi Mohammadi
  • Sayyed Hossein Fatemi
  • Shamsi parsa
چکیده [English]

Nima Yooshij applied various techniques in order to describe diverse poetic subjects. This research deals with analysing the usage of these expressive techniques from two perspectives - poetic and structural.
Nima applied structural expressive techniques more often than poetic expressive techniques in order to describe various poetic subjects.
These techniques include adjectives, adverbs, adjective clauses, adjective predicate, descriptive sentences, and imaginative verbs.
The usage of adjectives and descriptive sentences is more common as opposed to other techniques. Among the poetic techniques such symbols as allegory, irony, metaphor and personification is in first position. The more extensive use of structural expressive techniques confirms that Nima’s poetry is closer to natural expression and rhythmic prose.

Key words: Description, poetic and structural expressive techniques, Nima Yooshij.

CAPTCHA Image