جلوه های مختلف خداباوری در شعر اخوان ، فروغ و شاملو

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برخی شاعران معاصر در برهه ای از زمان به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و شکست‌های پیاپی فردی و اجتماعی و در فضایی آکنده از اندیشه های فلسفی غرب، به عقیدة غیاب خدا که یکی از اندیشه های بنیادین فلسفة غرب است اعتقاد پیدا می کنند؛ امّا به دلیل گرایش ذاتی انسان به مفهومی به نام خدا و نیز تحت تأثیر اندیشه های فلسفی غرب به خدایی دیگرگونه روی می‌آورند. همین مسأله سبب به وجود آمدن شکل متفاوتی از خداباوری در شعر این شاعران شده است. نگارندگان در این گفتار ضمن اشاره به پیشینة عقیدة غیاب خدا و باز آفرینی آن در سنّت دینی و فلسفة غرب، به بررسی چگونگی ظهور، دوام یا افول، شباهت ها و تفاوت های آن در شعر سه شاعر برجستة معاصر، یعنی اخوان، فروغ و شاملو می‌پردازند.
کلید واژه‌ها: شعر معاصر فارسی، فلسفة غرب، خدا، انسان

عنوان مقاله [English]

Various Manifestations of Theism in Akhavan, Foroogh & Shamloo’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Abbass Vaezzadeh
  • Abol-Ghasem Ghavam
چکیده [English]

Some of contemporary poets, at a certain period of time due to distressed political and social situation and individual and social successive defeats, some poets find conviction in "Absence of god,'' which is one of the fundamental Western philosophical ideas; but because of human's intrinsic tendency towards the concept of ''God'' and under the influence of Western philosophical ideas, belief in a "different God" appears. This subject caused to appear a different form of theism.
In this article, the authors review the history of this topic in religious tradition and Western philosophy, and then study their emergence, durability, wane, difference and similarities in poetry of the three prominent contemporary poets - Akhavan, Foroogh and Shamloo.

Key words: Contemporary Persian poetry, Western philosophy, God, Human.

CAPTCHA Image