این «جامه» که می بری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی نقش معنایی واژة «جامه» ([y’mk']: jāmag / yāmak) در جملة «این جامه که می بری» [bē ēt [y’mk']: jāmag / yāmak-ē dah kē barēh] می-پردازد. این جمله خطاب به زردشت در هنگام عروج او به آسمان در کتاب هفتم دینکرد آمده است. این پژوهش بر بنیاد ریشه شناسی تاریخی و کاربرد واژة جامه در متون گورانی(سده 3-14ه) از گروه شمال غربی زبان های ایرانی (پارتی) انجام شده است. واژة جامه در این زبان به معنای تن، پیکر و کالبد انسانی کاربرد گسترده ای دارد. جامه محل بروز روان انسانی است و روان در هنگام عروج و مرگ از آن جدا می شود. بنابراین در هنگام عروج زردشت به آسمان، امشاسپند بهمن به او می گوید: جامة (= تن) خود را بر زمین بگذارد و در سفری روانی با مینوی بهمن همراه شود.
کلیدواژه ها: جامگ، جامه، جام، زردشت، دینکرد، y’mk'.

عنوان مقاله [English]

This “Jāmeh” that you take

نویسنده [English]

  • Arash akbari mafakher
چکیده [English]

This article survey about the role and meaning of the word “Jāmeh” ([y’mk']: jāmag / yāmak) in this sentence: bē ēt [y’mk']: jāmag / yāmak-ē dah kē barēh
(This “Jāme” that you take). This sentence is addressed to Zoroaster, while he is ascending to the sky in the Seventh Book of Dēnkard. This study is based on the historical root-finding and the usage of the word “Jāmeh” in texts of Gurāni (3-14 centuries A.H.) from the Northwestern group of Iranian languages (Partian). The word “Jāmeh” in this language is widely used to mean body, figure and skeleton. “Jāmeh” is the place, where the human psyche shows itself, and during ascension and death, the psyche separates from it. Therefore during Zoroaster's ascension to the sky, Amshāspand Bahman told him to leave his “Jāmeh” – body on the earth and go on a psychological journey with Minoo’s Bahman.

Key words: Jāmag, Jāmeh, Jām, Zoroaster, Dēnkard, y’mk'.

CAPTCHA Image