بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأثیر شعر فارسی بر ادبیّات آمریکا از مباحثی است که تا کنون کم‌تر مورد توجّه کسانی که در زمینة ادبیّات تطبیقی تحقیق کرده‌‌اند، قرار گرفته است. موضوع مقالة حاضر بررسی تأثیر حافظ شیرازی بر شاعر رمانتیک و فیلسوف تعالی‌گرای آمریکایی، رالف والدو إمِرسُن است. این پژوهش، نخست به اختصار زندگی و چارچوب فکری و سبک ادبی إمِرسُن را معرفی می‌کند و چگونگی آشنایی وی با حافظ را از طریق متن‌های میانجی آلمانی نشان می‌دهد. بخش دوم مقاله، شخصیّت حافظ را در چشم شاعرـ فیلسوف آمریکایی بررسی می‌کند و به ارزیابی کیفیّت ترجمه‌های إمِرسُن از اشعار حافظ می‌پردازد. در بخش پایانی از طریق بررسی تطبیقی اشعار إمِرسُن و حافظ، همسانی‌های فکری و سبکی دو شاعر و میزان تأثیر إمِرسُن از حافظ، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تأثیر پذیری إمِرسُن از حافظ نه تنها در مضامین و صور خیال، بلکه در چارچوب فکری او نیز به چشم می‌خورد. این همگونی‌ها با ارجاع به مقالات و اشعار إمِرسُن و تطبیق آن‌ها با اشعار حافظ نشان داده شده است.
کلیدواژه‌‌ها: حافظ شیرازی، إمِرسُن، ادبیّات آمریکا، تأثیر ادبیّات شرق بر غرب.

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the Poetry of Hafez and Emerson

نویسندگان [English]

  • Mahmooh Fotoohi
  • Zohreh Tayebi
چکیده [English]

The influence of Persian poetry on American literature is one of the discussions that have been reviewed to a lesser degree by those, who have done research in the field of comparative literature. The subject of the current article is to examine the influence of Hafez of Shiraz on the romantic poet and the transcendentalist philosopher, Ralph Waldo Emerson. The given research first gives a short introduction on his life and framework of thought, then introduces Emerson’s literary style, and provides information on his acquaintance with Hafez through German median texts. The second part examines Hafez’s personality in the eyes of the American poet-philosopher, and evaluates the quality of Emerson’s translations of the works of Hafez. In the final part, through a comparative study of Emerson’s and Hafez’s poetry, intellectual and stylistic similarities of the two poets, and the extent of Hafez’s influence on Emerson are examined. Hafez’s influence on Emerson is not only evident in his contents and imagination forms, but also in his intellectual framework. These similarities are illustrated through citation of articles, as well as the poetry of Emerson and their comparison with Hafez’s poetry.

Key words: Hafez of Shiraz, Emerson, American Literature, influence of Eastern Literature on the West.

CAPTCHA Image