خسرونامه(گل و هرمز) از کیست ؟

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله آثار فراوانی که به نادرست به عطّار نیشابوری نسبت داده اند ، یکی هم منظومة عاشقانة گل و هرمز معروف به خسرونامه است. درچند دهة اخیر پس از تحقیقات دکتر شفیعی کدکنی معلوم گردیده است که این منظومه بی گمان از عطّار نیشابوری نیست.امّا هنوز هویّت گویندة آن شناخته نشده است. دراین جستار، نشان داده ایم که گل و هرمز نزدیک به سال 600 هجری در اصفهان سروده شده و گویندة آن شیخ عطّار ابوعبدالله محمّد میانجی(میانه ای )درگذشته 619 بوده است.
کلیدواژه ها: عطّار نیشابوری، عطّار میانجی(میانه ای)، گل وهرمز، خسرونامه، منظومة عاشقانه.

عنوان مقاله [English]

Who Does Khosrownāmeh (Gol and Hormoz) Belong to?

نویسنده [English]

  • Akbar Nahvi
چکیده [English]

Among the many works that have been incorrectly attributed to Attār of Nishapur is the amorous verse work, Gol and Hormoz, which is popularly known as Khosrownāmeh. In the past few decades, after the research by Dr. Shafiei Kadkani, it has become apparent that without any doubt this work does not belong to Attar of Nishapur. However, the identity of the author has still not been identified. We have demonstrated in this research that Gol and Hormoz was composed close to 600 A.H. in Esfahan, and its author is Sheikh Attār Abdollāh Mohammad Miāneji (Miānei), who has passed away in 619 A.H.

Key words: Attār of Nishapur, Attār Miāneji (Miānei), Gol and Hormoz, Khosrownāmeh, amorous verse work.

CAPTCHA Image