تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی.

نویسندگان

چکیده

کنایه یکی از اسلوب‌های بیان پوشیده، و از عناصر اصلی تصویرگری در تاریخ وصّاف است. وصّاف الحَضْرَه در این اثر تاریخی بر آن است تا با بهره‌گیری از عناصر بیانی و به ‌خصوص کنایه، نثر آن را به نثر شاعرانه نزدیک‌تر ساخته و بر زیبایی و تأثیر آن بیفزاید. نبود نسخه‌ای منقّح از کتاب تاریخ وصّاف و نثر متکلّف و مصنوع آن، همواره موجب گردیده تا این اثر از دسترس پژوهشگران دور بماند. در این تحقیق، کنایه و کارکردهای هنری آن به عنوان یکی از عناصر خیال در تاریخ وصّاف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از این رو با استفاده از روش توصیف و تحلیل، ابتدا تصاویر کنایی تاریخ وصّاف از حیث واژگانِ محوری و مکنیٌّ عنه ، بر اساس دیدگاه‌های بلاغت سنّتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مسألۀ کنایه به عنوان یکی از عوامل ابهام آفرین در تاریخ وصّاف پرداخته شده است. نتیجة این پژوهش مشخّص می‌سازد بهره‌گیری وصّاف از تصویرهای کنایی، از شیوه‌های هنری گفتار اوست، که برجستگی کلام و در نهایت نزدیکی آن را به نثر شاعرانه در پی دارد.
کلیدواژه‌ها: کنایه، تاریخ وصّاف، نثر فنّی، ابهام، نوآوری.

عنوان مقاله [English]

Allusive Illustrations and Their Uses in the History of Vassāf

نویسندگان [English]

  • Zahra Ekhteyari
  • Alireza Mahmoudi
چکیده [English]

Allusion is one of the styles of covered expression, and is one of the basic elements of illustration in the History of Vassāf. Vāssaf al-Hazrah tries to make the prose closer to the poetic prose and add to its effect by using expression elements and especially illusion. The lack of an edited copy of the History of Vassāf and its obliged and created prose has been the reason that this work has been kept away from the researchers. In this research, allusion and their artistic uses is examined, broken-down and analysed, as one of the elements of imagination. Through the usage of the description and analysis method, firstly the allusive illustrations of the History of Vassāf are examined from the perspective of the main words from the traditional point of view, and then allusion is reviewed as one of the factors of creation of ambiguity in the History of Vassāf. The conclusion of the given research makes it clear that Vassāf’s usage of allusive illustrations is one of his colloquialism methods, which includes greatness of the word, which at the end brings it closer to poetic prose.

Key words: allusion, History of Vassāf, technical prose, ambiguity, innovation.

CAPTCHA Image