تفسیر انسان شناختی اسطورۀ اژدها و بن مایة تکرارشوندة اژدهاکشی در اساطیر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

اژدها و مبارزة قهرمان با آن، یکی از مهم ترین و تکرارشونده ترین بن مایه ها در روایات اساطیری و حماسی تشرّف ایزدان و پهلوانان است که نمودهای آن در اغلب فرهنگ های اساطیری جهان یافت می شود و تکرار آن، تکرار الگوی تلاشی مقدّس برای نظم بخشیدن به جهان در عصر آشفتگی است؛ تلاشی که پیروزی در آن، متضمّن بازگشت نور و باران به طبیعت و بشارت دهندة برکت و فراوانی و امنیّت برای مردم است. در این جستار، اسطورة اژدها در دو بُعد ساخت بیرونی و درونی مورد بررسی قرارگرفته است: بعد بیرونی اسطورة اژدها، براساس نشانه های طبیعی و تاریخی، با تمرکز بر نقش محوری نمایة "مار"- به عنوان نمونة طبیعی مرگ و نابودی- و جاندارانگاری حوادثی چون توفان، زلزله و آتشفشان شکل گرفته است و بعد درونی آن، از منظری انسان شناختی و با تکیه بر تحلیل روان شناختی یونگ از این اسطوره، نمایندة نیمة تاریک ناخودآگاه انسان است که جلوة بیرونی یافته است. قهرمان بر سایة درون خویش چیره می شود تا ضمن رسیدن به فردیّت متعالی و کمال بشری، زمینة نجات طبیعت و مردم خود را نیز فراهم سازد.
کلیدواژه‌ها: اژدها، قهرمان، ناخودآگاه، اسطوره، ضحّاک، یونگ.

عنوان مقاله [English]

Anthropologic Interpretation of the Dragon Myth And the Repetitive Motifof Dragon-Slaying in Mythology

نویسنده [English]

  • Farzad Farzad Ghaemi
چکیده [English]

Dragon and the Hero's battle with it is one of the most important and most repeated motifs in epic-mythological narratives about goddess and athlete's initiation, which is found in many of the mythical cultures of the world. The repeat of this motif symbolizes the repeat of a pattern to forge the holy order for the world after the era of turbulence. Victory's hero in this battle ensures the return of light and rain to the nature and enunciates the good tidings and blessings, as well as fundamental frequency and security to the people.
In this paper, we analyze the dragon myth in external and internal dimensions: the external dimension of the dragon myth is based on the natural-historical symptoms and is focused on the central role of a "snake"; a natural showing of death and destruction and an animistic interpretation of phenomena like flood, earthquake and geyser. In anthropologic approach – especially from psychological Jung's analysis– the internal dimension of the dragon's myth represents the dark side of the unconscious that has been displayed outwards.
While the hero overcomes his "shadow," he achieves the transcendental individuality and perfection of human and he will save the nature and their people.

Key words: Dragon, Hero, Unconscious, Myth, Zahhak (AziDahaka), Jung.

CAPTCHA Image