بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این جستار صور ابهام و عوامل ایجاد آن را در رسائل عرفانی سهروردی- که از نوع داستان‌های رمزی هستند- بررسی کرده‌ایم. از آن جا که بیان عرفانی رمزی از نوع مفاهیم معرفتی است و طریقة تعبیر از آن فقط از طریق الفاظ متشابه ممکن است، سهروردی برای تبیین آن مفاهیم به تمثیل روی آورده است. تمثیل‌های رمزی او از روایت داستانی و نماد تشکیل شده و همین غلبة نمادها بر روایت داستانی ایجاد ابهام کرده است. در این مقاله بر اساس تأویل‌هایی که تا کنون از تمثیل‌های سهروردی صورت گرفته، ابهام‌های باقی مانده در این تمثیل‌ها و عوامل آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد میزان ابهامات در هر یک از این تمثیل‌ها، اولاً به پیش زمینة فکری و عقیدتی مخاطب و میزان آشنایی او با ذهنیّت و جهان‌بینی سهروردی و ثانیاً به نوع نمادهای به‌کار رفته در تمثیل(اساطیری، شخصی و تکراری بودن نمادها) بستگی دارد. بالاترین سطح ابهام را در رسائل آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، فی حقیقة العشق و رسالة الطّیر می توان دید.
کلیدواژه ها: صور ابهام، رسائل عرفانی سهروردی، تمثیل رمزی، نماد.

عنوان مقاله [English]

Disambiguation and it's Tire in the Mystic works of Sohrevardi

نویسندگان [English]

  • Mahdokht Pour khaleghi Chatrudi
  • Shamsi Parsa
چکیده [English]

In this paper we have studied and shown the ambiguity forms and the factors making them in Sufism letters of Sohrevardi which are symbolic stories. Because symbolic sufism stated are kind of knowledge concepts , and the way of interpretation is just possible by similar words. Sohrevardi has used allegory for stating those concepts .His symbolic allegories have been formed from fiction narrations and symbols and the overcoming of these symbols over fiction narrations has formed ambiguity . In this paper according to the interpretations which are taken from Sohrevardi's allegories, the remaining ambiguity in these allegories and it's factors were studied. The obtained results show that the amount of ambiguities in each of these allegories depends firstly on the reader's presuppositions and beliefs and his familiarity with Sohrevardi's mentality and outlook and secondly on the kind of applied symbols in allegory (mystic, personal and repetitive symbols. The most ambiguous parts are in these letters; Avaz-e par-e Jebraeil, Aghl-e sorkh,Fi haghighatel Eshgh and Resalatottair.

Key words: Ambiguity Forms, Sohrevardi's Sufism Letters, Mystic Allegory, Symbol.

CAPTCHA Image