تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سبک شناسی تگا رویکردی در سبک شناسی است که از مرز توصیف زبان‌شناختی و تعبیر معنی شناختی یک اثر می گذرد و به تفسیر روان‌شناختی و تبیین جامعه شناختی آن می پردازد. این مقاله در صدد است با رویکرد فوق و با استفاده از متغیّرهای نقشی اندیشگانی، بینافردی(زمان و وجه)و متنی(تمهیدات پیوندی) تفسیری روان‌شناختی از بوف کور ارائه و به این سوال پاسخ دهد که از طریق این متغیّرهای نقشی به چه مشخّصههای سوررئالیستی می توان دست یافت. فرضیّه آن این است که با استفاده از متغیّرهای نقشی فوق می توان برخی مشخّصه‌های سوررئالیستی مانند ذهنیّت گرایی، درون گرایی، واقعیّت گریزی، سولی لوکی، نگارش خودکار و سیّالیّت ذهن را در این رمان نشان داد. مبنای نظری آن سبک شناسی تگا است که تلفیقی از روش سبک شناسی و دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان است. روش تحقیق، آماری - تحلیلی بوده و تحلیل داده‌های آن نیز با روش نمونه گیری خوشهای یک مرحله‌ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. نتیجه این که بوف کور با توجّه به شواهد زبانی، اثری انتزاعی، ذهنی، واقعیّتگریز و سوررئال است.
کلیدواژه ها: سبک، گفتمان، متغیّر نقشی، توصیف، تفسیر، تبیین، بوف کور.

عنوان مقاله [English]

Psychological interpretation of Blind Owl based on C.D.A stylistics

نویسندگان [English]

  • Nader Jahangiri
  • Naser Reza Arghami
  • Gholam Mohammad Faghiri
چکیده [English]

C.D.A stylistics is an approach in stylistics which goes beyond description and semantic interpretation and gives psychological interpretation and sociological explanation of a text. This article is intended to present a psychological interpretation of Blind Owl applying functional variables such as ideational, interpersonal(tense, mood), textual(cohesive ties). This articles is trying to reply to this question: what kind of surrealistic features functional variables can represent. The hypothesis is that through functional variables some surrealistic features such as subjectivism, automatic writing, soliloquy and stream of consciousness are represented. The theoretical frame work is C.D.A stylistics and The research method is statistical- analytical, the data analysis has been done by one-stage cluster sampling proportional to sample size as well. The results indicate that Blind Owl based on linguistic evidences is subjective, reality denying and surrealistic.

Key word: Style, Discourse, Functional, Variable, Description, Interpretation, Explanation, Buf-e kur.

CAPTCHA Image