شناخت اجتماعی و زبان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

تعاملات اجتماعی مستلزم درک انسانها از حالات ذهنی (نیّت، تمایل و باور) یکدیگر است. توانایی نسبت دادن حالات ذهنی به رفتار مشاهده شده، توانایی «تئوری ذهن» خوانده می‌شود که باعث فهم و پیش بینی رفتار در یک تعامل اجتماعی می‌گردد. در ادامه مباحث مربوط به چگونگی رابطه تفکر و زبان، موضوع چگونگی تحوّلات تئوری ذهن، و نیز نقشی که زبان در این تحوّلات ایفا می‌کند مورد توجه پژوهشگران در روانشناسی تحولی بوده است. در ارتباط با چگونگی تعامل تئوری ذهن و زبان، دیدگاههای مختلفی مطرح گردیده است. بعضی از پژوهشگران در توضیح رابطة زبان و تئوری ذهن، نگرانیهای روش شناختی دارند. این پژوهشگران استدلال می‌کنند تواناییهای زبانی، در عملکرد کودکان در تکالیف باور کاذب اثر می‌گذارد. به اعتقاد آنها در بررسی سطح تحول یافتگی استدلال تئوری ذهن، توجه به تواناییهای زبانی کودک ضروری است. گروهی دیگر از پژوهشگران، بر نقش علّی زبان در تحول توانایی تئوری ذهن تآکید دارند. در این چارچوب، هرکدام از جنبه‌های معنایی، نحوی و مکالمه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرند که چگونه با توانایی تئوری ذهن ارتباط دارند. در این مقاله، تئوریها و پژوهشهایی که به تبیین چگونگی تعاملات تواناییهای زبانی و استدلال تئوری ذهن می‌پردازند مورد بحث قرار گرفته است.
کلید واژه‌ها: زبان، تئوری ذهن، باور کاذب، رشد شناختی

عنوان مقاله [English]

Social understanding and language

چکیده [English]

Social interaction requires the ability to understand people’s mental states (their intentions, desires and believes). The ability for attributing mental states is called “theory of mind.” Theory of mind leads the person to explain and predict behavior. Researchers showed a great interest in the relation of language and mind/language and thought. Some researchers focused on methodological concerns and explain how language influences children’s performance in the area of theory of mind. Others argue that language plays a causal role on developing mental theory reasoning. The writer of this article has discussed the theories and researches done in the area of language abilities and mental theory reasoning.

Keywords: Language, mental theory, false belief

CAPTCHA Image