مقایسه الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی در کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسة الگوی برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی دردو گروه کودکان با سندرم داون و کودکان طبیعی بوده است. بدین منظور 9 آزمودنی با سندرم داون مشغول به آموزش در 5 مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهرستان مشهد با سن تقویمی16-9 سال و سن عقلی 5/6-6 سال و پنج آزمودنی طبیعی با سن تقویمی و عقلی 5/6-6 سال به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس، پس از کنترل متغیّرهای مربوطه انتخاب شدند. پس از انتخاب کودکان راست دست از طریق استفاده از گزینه‌های پرسش نامة دست برتری آنت، از تکنیک الکتروانسفالوگرام (ای.ای.جی) جهت بررسی نوع برتری جانبی فرآیند درک شنیداری زبانی ازطریق ثبت ولتاژ امواج مغزی در قشر مغز(مناطق گیجگاهی)، در دو حالت استراحت و فعالیت (گوش دادن به داستان) استفاده شد. مقایسة داده‌های به دست آمده، نشان داد که میانگین ولتاژ امواج مغزی در مناطق گیجگاهی چپ و راست در حالت فعالیت و نیز درحالت استراحت، میان دو گروه آزمودنی متفاوت است.
کلید واژه‌ها: فرآیند درک شنیداری زبـانی، برتـری جانبی، سنـدرم داون، الکتـروانسـفـالـوگـرام (ای.ای.جی).

عنوان مقاله [English]

The comparison of laterality pattern of language perception in Down Syndrome and typical children

چکیده [English]

The purpose of the present study is the comparison of the pattern of language perception in Down Syndrome (DS) children and typical children. To achieve the objective, nine subjects with DS (whose mental ages were 72-78 months and were drawn from five center of special education in the city of Mashhad) and five typical children with the same mental ages were selected through random sampling; and after the controlling of the associated variables. In this study after the selecting right-handed children by using the Annet Handedness Questionnaire, Electroencephalogram (EEG) technique was employed for investigating the laterality pattern of language perception through recording of the voltage of brain waves in brain cortex (temporal regions) in two states: resting and listening to a story. The obtained data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results indicated that the mean voltage of brain waves in cerebral hemispheres is different between two groups in each of the two states.

Keywords: Laterality, speech auditory perception, Down Syndrome, Electroencephalogram.

CAPTCHA Image