«سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

ادبیّات، چه به عنوان یک علم و چه به عنوان هنر، شعب و گونه‌های گوناگونی را شامل می‌شود که این انواع در تقابل و ارتباط با یکدیگر نظامهای نوینی را تشکیل می‌دهند و با محتوا و فرمهای گوناگون به صورت انواعی تازه و مستقل شکل گرفته و عرضه می‌شوند. رمان یکی از گونه‌های ادبیات است که انواع گوناگونی را شامل می‌شود و محدوده و انواع آن تا حدی مشخص و تعریف شده است. اتوبیوگرافی نیزگونه‌ای دیگر از دانشهای ادبیات است که آن نیز ویژگیها و مختصات تعریف شدة مختصّ به خود را دارد. قابلیتهای بسیاری در انواع ادبی و ارتباط آنان با یکدیگر وجود دارد که یکی از این تواناییها ترکیب انواع با یکدیگر و آفرینش نوعی مستقل از این ترکیب است. یکی از مصداقهای این تلفیق (ترکیب انواع) «اتوبیوگرافی ـ رمان» است که از ترکیب دو نوع رمان و اتوبیوگرافی پدید آمده است.
سالهای ابری اثر علی اشرف درویشیان از سویی، تا حدودی دارای ویژگیهای نوع رمان است که بیشتر در فرم اثر نمود یافته است و از سوی دیگر، از شاخصه‌های نوع اتوبیوگرافی بی بهره نمانده است که آن هم بیشتر در محتوای اثر جلوه پیدا کرده است. این مقاله بر آن است که اثر مذکور را نه به عنوان رمان، بلکه در قالب اتوبیوگرافی- رمان معرفی نماید.
کلید واژه‌ها: سالهای ابری، درویشیان، اتوبیوگرافی، رمان، اتوبیوگرافی- رمان.

عنوان مقاله [English]

Salha-ye ‘Abri (Cloudy Years): From a new perspective

چکیده [English]

Literature as an art or science is of different kinds; and these kinds can constitute new systems. Novel is one of these different kinds of literature that is also divided to many different kinds. Autobiography is also a branch of literature that has its own features and characteristics. There are also many capabilities in these variations and in their combination with the other kinds. “Autobiography-Novel” is one of these compositions in literature that benefits from both novel and autobiography. The writers of this article have chosen a novel by Ali Ashraf Darvishiyan for their analysis. This literary text is a novel that also contains some features of autobiography, and the writes of the paper have analyzed it from the point of view of “Autobiography-Novel.”

Keywords: Autobiography, novel, Salhaye ‘Abri (Cloudy Years), Autobiography- Novel, Darvishiyan.

CAPTCHA Image