«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به نام «کافور منثور» یاد شده است که نسخه‌های خطی و چاپی در ضبط آن اتفاق نظر ندارند. با توجه به زمینۀ فرهنگی داستان، نخست به دنبال این نوع کافور در فرهنگ اسلامی و عربی می‌گردیم، سپس اطلاعاتی را که در فرهنگ‌‌‌های فارسی در این باره آمده بررسی می‌کنیم و پس از آن با در نظر گرفتن تصحیفات احتمالی این واژه و با آوردن شواهدی از متون طبی، جغرافیایی و ... و با توجه به منابع تحقیقی، شکلی دیگر از این واژه را پیشنهاد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Kafour-e Fansur"]Fansur Camphor[ or "Kafour-e Manthur" ]Powdered Camphor[: Suggesting a Lexical Change in the Shahnameh

نویسنده [English]

  • Farzam Haghighi
چکیده [English]

The story of "Yazdgerd Shahriar" in the Shahnameh refers to a kind of camphor named "Kafour-e Manthur" whose records vary in the Shahnameh manuscripts and printed editions. Considering the cultural background of the story, this kind of camphor has first been traced in Islamic and Arabic texts and then, using the information derived from geographic and medical texts, "Kafour-e Fansur" has been suggested as a more likely record.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • "Kafour-e Fansur"
  • "Kafour-e Manthur”
  • textual criticism
CAPTCHA Image