نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیۀ چین نامه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در کتاب چین نامه که به تازگی تصحیح و حاشیه نویسی شده است، واژ‌ه‌های فارسی فراوانی یافت می‌شود که در هند تحول معنایی یافته است؛ واژگانی که بدون دانستن معنای آن‌ها در زبان هندی، درک دقیق متن، دشوار و در مواردی ناممکن خواهد بود. با توجه به این که تا کنون فرهنگ جامعی برای آن دسته از لغات فارسی که در هند تحول معنایی یافته‌اند نوشته نشده است، برای تصحیح و تحشیۀ این اثر ناگزیر باید از فرهنگ هایی بهره برد که لغاتی از این دست را به صورت پراکنده دربرگرفته اند. در این مقاله این واژگان استخراج، دسته‌بندی و معنا شده اند. توجه به این دست واژگان علاوه بر این که به مطالعۀ دقیق تر متن کمک خواهد کرد، در بررسی ترجمه و تحشیۀ آن و همچنین بر تصحیح و گزینش نسخۀ اساس نیز تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Translation, Editing and Annotation of Chin-nameh

نویسنده [English]

  • Faranak Jahangard
چکیده [English]

Chin-nameh has been edited and annotated recently. There are many Persian words in this book which have undergone semantic transformation in Hindi. Without knowing their new meanings, one can hardly, if ever, understand the text. As there is no dictionary defining such words, the researcher is obliged to refer to other sources for correction and annotation to find the words here and there. The present study has tried to single out, categorize and define such terms. Dealing with these words help us study, investigate, annotate and edit the work more effectively. It can also be of great help in the process of selection and recension of the original manuscript.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chin-nameh
  • semantic transformation
  • Muhammad Zaman
  • editing
  • correction
  • Persian words in Hindi
CAPTCHA Image