بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

مطالعۀ نشانه در گذر از رویکرد ساختارگرایی سوسوری و سپس نظام گفتمان روایی گریماسی وارد حوزۀ جدیدی شد که نشانه- معنا شناسی گفتمانی نامیده می‌شود. در حالی که جریان اول مبتنی بر رابطۀ تقابلی صرف میان قطب‌های معنایی از پیش تعیین‌شده و جریان دوم برنامه‌گرا و بر مبنای تغییر از وضعیت اولیه به ثانویه بود، این رویکرد نو با تأثیرپذیری از داده‌های مربوط به علم پدیدارشناسی و به‌کارگیری دیدگاه هستی‌مدار، دریچه‌ای بدیع در مطالعات زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی می‌گشاید. در این رویکرد، فرآیند تولید معنا با شرایط حسی- ادراکی پیوند خورده و نشانه‌ها همراه با معنا، به گونه‌هایی سیال، پویا، متکثر و چند بعدی تبدیل می‌شوند. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن مطالعۀ فرآیند گفتمانی شعر «پی دارو چوپان» نیما در ابعاد حسی- ادراکی، عاطفی و زیبایی‌شناختی، چگونگی تولید جریان سیال معنا و عناصر اصلی و دخیل در آن را بررسی کند. این مقاله همچنین در پی نشان دادن این موضوع است که تکثر روایی و تکثر ارزشی در شعر نیما چگونه باعث ایجاد فضای تنشی و سیالیت گفتمان می‌شود و نیز این فضای تنشی به چه شکلی جریان حسی- ادراکی، عاطفی و زیبایی‌شناختی را ایجاد و هدایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Discursive Sign-Semantics Pattern in the Nima’s Poem “The Shepherd Searching for Remedy”

نویسنده [English]

  • Akram Ayati
چکیده [English]

The study of the sign, in transition from the structural semiotic and narrative system, has entered a new area called the discursive sign-semantics. The first phase is based on the contrasting relations between semantic poles and the second is based on the program and transformation from the first condition to the second. However, this new approach, influenced by phenomenology, has opened a new way in the linguistic and semiotic studies. This view links the production of meaning with sensory-perceptual dimension, and the signs, along with meanings, are turned into fluid, dynamic, plural, multi-dimensional entities. Drawing on the emotional, esthetic and sensory-perceptual aspects, this article tries to analyze the discursive sign-semantics system of the poem “The Shepherd Searching for Remedy” by Nima Yushij and show the formation of the flow of meaning. It aims to explain how the plurality of narratives and the multiplicity of valences in the poem create a space of tensions and cause the fluidity of the discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discursive sign-semantics
  • “The Shepherd Searching for Remedy”
  • NimaYushij
  • sensory-perceptual dimension
  • Emotional dimension
  • esthetic dimension
CAPTCHA Image