جهت دستوری در سه غزل معاصر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رابطۀ بین نحو و اندیشه در زبان‌شناسی از طریق افعال و حالات بیان شده با فاعل، مفعول و مسند بیان می-شود و جهت دستوری فعّال، منفعل و غیره را پدید می‌آورد. جهت دستوری، نگرش و موضعِ نویسنده را نسبت به موضوع نشان می‌دهد و پژواک وضعیّت ذهنی نویسنده است. همچنین در شناخت حالات شاعر اهمّیّت دارد و وضعیّت روحی او را به ما نشان می‌دهد. علاوه بر آن در مقایسۀ حالات چند شاعر با یکدیگر مؤثّر است. در این پژوهش، نوع، تعداد و درصد جهت دستوری در سه غزل ابتهاج، نادرپور و فرّخزاد که به تقلید از یک غزل سعدی سروده شده مورد بحث و بررسی و مقایسه قرار گرفته و رابطۀ آن با مکتب رمانتیسم بیان شده است تا جهت دستوری غالب و نحوۀ موضع گیری شاعر نسبت به معشوق در سه غزل مشخّص شود. نتیجه این که بر خلاف روحیّۀ منفعل رمانتیک، جهت فعّال در غزل غلبه دارد و علّت آن را می توان وجود دیالوگ خیالی بین شاعر و معشوق دانست. از میان سه شاعر ابتهاج بیشترین و فرّخزاد کمترین درصد جملات منفعل را دارد، امّا نحوۀ به‌کارگیری جملات فرّخزاد از الگوی خاصّی پیروی می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Romantic Voice in Three Contemporary Ghazals

نویسندگان [English]

  • Farrokh Latifnejad 1
  • Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi 2
1
2
چکیده [English]

In linguistics, the relation between syntax and thought is expressed by verbs and their relationship with subjects, objects and predicates. This link, in turn, creates grammatical voices such as active, passive and so on. Grammatical voice indicates the writer's attitudes towards and viewpoints on a subject and reflects his/her mental and spiritual state. Grammatical voice can be employed to compare the moods of different poets. In this article, we seek to examine and compare the grammatical voice in three ghazals by Ebtehaj, Naderpour and Farrokhzad and relate it to the School Romanticism using statistical analysis. These ghazals are an imitation of one of Sa’di's poems. Results indicate that in the chosen poem the active voice is used more because of the conversation taking place between the lover and the beloved. Farrokhzad has used newer language strategies in her poem as compared with the other two.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grammatical voice
  • contemporary ghazal
  • active voice
  • passive voice
  • Romanticism
CAPTCHA Image